Product & Service
Software Solution
Research & Development
Website Package
Hardware & Network Solution
LAN
Mail Server
Web Server
Database Server
File Server
Log Server
CCTV
Maintenance
Maintenance & After Sales Service
 
Download
พ.ร.บ ลิขสิทธิ์ 2537
พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิด ทางคอมพิวเตอร์ 2550
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
แผนที่บริษัท

 

Software Solution
บริการวิเคราะห์และออกแบบระบบ Software ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน โดยนักวิเคราะห์ระบบที่มีความเชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ เพื่อนำเสนอ Solution ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรท่านซึ่งแบ่งแยกออกเป็น 3 ลักษณะ
Research & Development
 

ออกแบบและพัฒนาระบบ Software เพื่อใช้/เสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร ของท่าน ซึ่งเรามีทีมงานที่มีความรู้,ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มายาวนาน จึงสามารถเข้าใจ ในแต่ละส่วนงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถออกแบบให้ง่าย และสอดคล้องต่อการทำงานจริง อีกด้วย อาทิเช่น

ระบบบริหารงานทั่วไป: ระบบริหารงานข้อมูล, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบจัดซื้อ, ระบบวางบิล, ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร, ระบบการบัญชี, ระบบเกี่ยวกับการทำงานที่ใช้ใน โรงงานขนาดใหญ่

ระบบงานเฉพาะ : ระบบ Freight Forwarder และ Logistic

Website Package
 

บริการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทหรือองค์กรของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร อีกทั้งยังออกแบบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับธุรกิจในแต่ละประเภท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซด์ ที่เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของท่าน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจ ของท่านสู่ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด

Software Package
 

ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ใช้งานง่ายและสวยงาม สำหรับธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่

MTS Modern Trade System : ระบบควบคุมสินค้าคงคลังและบริหารงานขาย
Easy-Freight : ระบบบริหารจัดการเอกสารและบัญชี สำหรับธุรกิจ Freight Forwarder

 

Hardware & Network Solution
จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด ที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี สำหรับองค์กรท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ บวกกับประสบการณ์อันยาวนานของ CyberSoft ซึ่งมีทีมงานที่เชียวชาญเฉพาะด้าน ประกอบกับการเลือกใช้ เทคโนโลยี ในปัจจุบันที่เหมาะสม สามารถช่วยให้ระบบของท่านดำเนินต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
LAN : ระบบเครือข่ายภายในองค์กร
Mail Server : ระบบศูนย์รับ-ส่งและกระจาย E-mail ภายในองค์กร
Web Server : ระบบแม่ข่ายที่ให้บริการ Website ขององค์กร
Database Server : ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับองค์กร
File Server : ระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร
Log Server : ระบบจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร
CCTV : กล้องวงจรปิด
Maintenance & After Sale Service

        ปัจจุบันหลายองค์กรที่นำระบบ IT เข้ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรทางด้าน IT เข้ามาดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
        CyberSoft พร้อมที่จะให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ ในส่วนของ Hardware/Software/Network รวมถึงการให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานของบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อดูแล/แก้ไข/ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบของท่านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรของท่านจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Copyright @ 2008 CyberSoft Technology.co.th, All Right Reserved.